0

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Érvényes: 2018. július 01-től visszavonásig

Árak:

Telephelyi árak, a megadott műszaki tartalommal, a helyszínre szállítás díja nélkül. Nem tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagok (rögzítő karom, purhab, csavar, dugó, stb.) a párkányok (külső, belső) és hézagtakarás (takaróléc, szilikon) anyagköltségeit, valamint a beépítés munkadíját. 

Szállításra, beépítésre külön egyedi megállapodás alapján kerül sor. 

Szerződés:

Szerződésnek csak a megrendelő és a vállalkozó által aláírt, elfogadott, dátummal ellátott árajánlat vagy megrendelőlap tekinthető, amennyiben a munkára külön, konkrét, részletes (gyártási, vállalkozási) szerződés nem készül. Szóbeli megrendelésre és a megrendelés módosítására nincs lehetőség! 

Szerződésmódosítás:

A műszaki tartalom változtatására, illetve a megrendelés lemondására a szerződés aláírása és foglaló befizetése után nincs lehetőség. 

A műszaki tartalom módosítása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben Megrendelő a módosítás pénzügyi vonatkozását előleg fizetés útján teljesíti. Ez esetben Felek újbóli írásos megállapodást (szerződés módosítást) kötnek a vállalási határidőkre és egyéb feltételekre vonatkozóan. 

Fizetési feltételek:

A megrendeléskor a szerződéses végösszeg 50%-át szükséges foglalóként befizetni, melyről az összeg beérkezése után foglalószámlát állít ki a vállalkozó, mely a gyártásba adás előfeltétele. Szerződő felek kijelentik, hogy a foglaló jogi jelentését ismerik, annak jogi fogalmával tisztában vannak. A foglaló jelen pontban megállapított mértékével kapcsolatban kölcsönösen kijelentik, hogy azt értékarányosnak tekintik és kifejezetten elfogadják figyelemmel arra, hogy egyedi megrendelés alapján egyedi gyártás történik, a Megrendelő által később esetlegesen ki nem fizetett terméket a gyártó az egyedi méretezés miatt felhasználni, továbbértékesíteni nem tudja csak esetlegesen úgy, hogy az számára további aránytalan többletköltséggel jár. 

A gyártás indításához a foglaló befizetése szükséges az aláírt megrendelés (szerződés) dátumát követő 3 munkanapon belül. Késedelmes fizetés esetén a szerződésben foglalt határidő a késedelemmel azonos tartammal meghosszabbodik. Nyolc munkanapot meghaladó késedelem esetén a Vállalkozónak jogában áll a szerződéstől a megrendelő szerződésszegése miatt elállni. 

A számla végösszegéből fennmaradó összeg kiegyenlítése a szállítást és beépítést megelőzően, a rész készre jelentést követő 8 napon belül esedékes. A késztermék szállításának feltétele a teljes szerződött összeg kiegyenlítése. A felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a vállalkozó részére. 

Fizetési mód:

Készpénzzel a vállalkozó házipénztárába, vagy banki átutalással van lehetőség fizetni. Banki átutalás esetén az utalás tényének hiteles igazolása szükséges. Pénzügyi teljesítést a Vállalkozó számláján történő jóváírás jelent. Jelen szerződésünkkel kapcsolatos befizetéseiket csak a Szeged, Külterület 4. szám alatt található házipénztárunkban áll módunkban elfogadni. Üzletkötőink és beépítés-vezetőink nem jogosultak a szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi forgalmak bonyolítására! 

Szállítási határidő:

Általában az árajánlat írásos elfogadásától (megrendeléstől) számított várhatóan 4 hét, de minimum a gyártásba adástól számított 3 hét. Amennyiben a gyártás egyedi anyagok, kiegészítő szerelvények megrendelésének függvénye, akkor a szállítási határidő ennek figyelembe vételével kivételesen hosszabb is lehet, azonban az aláírt visszaigazoláson minden esetben (megrendelésen) konkrétan feltüntetésre kerül.

Csomagolás:

A nyílászáró szerkezetek a termékprofil védőfóliáján kívül más védőcsomagolást nem tartalmaznak. Csak a kilincs, a vasalat, pánt – takaró és vízkifolyó furattakaró műanyag elemek a kötelező tartozékok, ezek külön csomagolva kerülnek átadásra a szállítással vagy beépítéssel egy időben. A védőcsomagolás eltávolítása a Megrendelő feladata. Felhívjuk figyelmüket, hogy a csomagolást a jelölés szerint a lehető leghamarabb, a beépítést követő maximum 3 hónapon belül meg kell valósítani. Ennek elmulasztásáért a vállalkozó nem vállal felelősséget.

Helyszíni felmérés:

Külön kérésre, ha a beépítés, mint szolgáltatás is megrendelésre kerül, a nyílászárók műszaki paramétereinek gyártás előtti pontosítása végett, egyszeri díjmentes felmérést végez a vállalkozó. Egyéb esetekben (árajánlatadás, más személy által történő beépítés) felmérést nem vállalunk. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a végleges padlószint feletti 1,00 m-es szintvonal megléte (különös tekintettel bejárati ajtó, erkélyajtó, portálszerkezet esetén) a külső teherhordó falak belső oldalán vagy kávarészén, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó. Amennyiben időközben a beépítés megrendelését a megrendelő visszavonja, úgy a felméréskor megállapított méretek csak ajánlásként élnek tovább és a felmérés díja mérnök óra/kiszállás díjjal kiszámlázásra kerül. A felmérést követően meghiúsuló beépítés esetén a kiszállás díja az eladó telephelyének közigazgatási területén belül 5000Ft+Áfa, a közigazgatási határon kívül 5000Ft + 180Ft+Áfa/ kilométer, valamint a felmérés díja további 10000Ft+Áfa/óra.

Beépítés megkezdése:

Amennyiben a beépítés is része a megrendelésnek, úgy a gyártás teljesítését követően a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a beépítés megkezdésének időpontjáról, amely időpontban a Megrendelő köteles a beépítésre alkalmas munkaterületet a Vállalkozó munkavégzéséhez biztosítani. A megrendelt késztermék leszállításának és a beépítés megkezdésének feltétele, hogy a teljes szerződött összeg kiegyenlítése megtörténjen. A fizetési határidő a rész készrejelentéstől számított 8 nap. A kiszállítást, illetve az átadást szállítólevél igazolja.

Amennyiben a Megrendelő a hátralék megfizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni és a foglaló összegén felül a nettó vállalkozói díj  25 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért, valamint ezt meghaladó igazolt kárait a Megrendelő felé érvényesíteni. Az elállás a közléssel hatályosul. A Vállalkozó elállás esetén jogosult a meghiúsulási kötbér összegét a Megrendelővel szemben a foglalón felül a már megfizetett díjelőleg összegébe beszámítani.

A meghiúsulási kötbér mértékével kapcsolatban rögzítésre kerül, hogy mivel egyedi megrendelés alapján egyedi gyártás történik, így a Megrendelő által később ki nem fizetett terméket a gyártó az egyedi méretezés miatt felhasználni, továbbértékesíteni nem tudja csak esetlegesen úgy, hogy az számára további aránytalan többletköltséggel jár, melyre tekintettel a meghiúsulási kötbér mértéke értékarányos.

Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme nem haladja meg a 15 napot, vagy meghaladja a 15 napot, de a Vállalkozó nem áll el a szerződéstől és a díj beérkezését követően a munka elvégzését vállalja, úgy a Vállalkozó által vállalt szerződéses határidők (a készrejelentés időpontja, illetve a beépítés várható időpontja) a Megrendelő fizetési késedelmének idejével meghosszabbodik. 

Amennyiben a Megrendelő a fentiek szerinti fizetési kötelezettségét teljesítette, azonban a Vállalkozó által kijelölt időpontban nem adja át a beépítésre alkalmas munkaterületet a Vállalkozónak, úgy a Vállalkozó választása szerint jogosult az alábbiak szerint eljárni: 

a) Az elkészült nyílászárókat a Vállalkozó napi 5.000.- Ft + ÁFA/kaloda tárolási díj ellenében a készre jelentéstől számított maximum 3 hónap időtartamig saját telephelyén tárolja. A Megrendelő ezen időtartamon belül köteles a beépítésre alkalmas munkaterület átadására olyan időpontban, amit a Vállalkozóval egyeztetett és a Vállalkozó elfogadott. A Megrendelő értesítésének az általa tervezett átadási időpont előtt legalább 15 nappal korábban meg kell érkezzen a Vállalkozóhoz. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az itt jelzett 3 hónapon belül nem biztosít beépítésre alkalmas munkaterületet olyan időpontban, ami a Vállalkozónak a beépítésre megfelel, úgy a Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, amely esetben a Megrendelő köteles a Vállalkozónak – a foglalón felül – a teljes vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeget meghiúsulási kötbér címén megfizetni. Az elállás a bejelentéssel hatályosul. Vállalkozó a meghiúsulási kötbér, valamint a Vállalkozónál felmerült tárolási díj, valamint a kétszeres kiszállás díjának megfizetésével egyidejűleg a legyártott nyílászárókat a Vállalkozó által meghatározott helyen és időpontban a Megrendelőnek átadja. Amennyiben a Megrendelő a nyílászárókat a megadott időpontban a Vállalkozótól nem veszi át, úgy a Vállalkozó mentesül a további beépítési kötelezettség alól, a Vállalkozó jogosult a termékeket feldolgozni, átalakítani, vagy megsemmisíteni, melyet követően megrendelő részére elszámolást készít, ebben elszámolja a foglaló, a kötbér, a tárolási díj, illetve egyéb költségei összegét, valamint kiállítja a végszámlát. A Vállalkozó ezen költségei a Megrendelő által teljesített addigi kifizetésekbe beszámíthatók. 

Amennyiben a beépítésre alkalmas munkaterület a jelen pontban írt időponton belül, a Vállalkozóval egyeztetett időpontban átadásra kerül, úgy a Vállalkozó a beépítést akkor köteles megkezdeni, amennyiben a Megrendelő az addig felmerült tárolási díjat, valamint a kétszeres kiszállás díját a Vállalkozó részére megfizette. 

b) Amennyiben a Megrendelő vállalja, úgy az elkészült és kiszállított nyílászárókat a Megrendelő tárolja a készre jelentéstől számított maximum 3 hónap időtartamig. A Megrendelő ezen időtartamon belül köteles a beépítésre alkalmas munkaterület átadására olyan időpontban, amit a Vállalkozóval egyeztetett és a Vállalkozó elfogadott. A Megrendelő értesítésének az általa tervezett átadási időpont előtt legalább 15 nappal korábban meg kell érkezzen a Vállalkozóhoz. 

Beépítés:

Amennyiben az elfogadott, aláírt ajánlat (szerződés) tartalmazza a beépítés díját, úgy vállalkozó vállalja az elkészült nyílászáró szerkezetek helyszíni beépítését is. Vállalkozó a beépítési munkára alvállalkozót is igénybe vehet, amelyet Vállalkozó közvetített szolgáltatásként számláz és számol el. 

A falazási munkákat követően, vakolás előtt a szabadon hagyott falnyílásba utólag, szerelt jelleggel, csavarral a tokon keresztül átfúrva, vagy rögzítő karommal csavarozva történik a beépítés. A nyílás kialakítása (vésés –igazítás), beépítést követő javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkákat az alapszerződés nem tartalmazza. Egyéb, pl. külső falsíkra történő beépítés esetén, a Vállalkozó fenntartja a jogot a beépítés díjának megváltoztatására, akár a szerződés aláírása után is. A megrendelő, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy (építés-, művezető) jelenléte nélkül a beépítési munkák nem kezdhetők el.

Beépítés díja:

Tartalmazza a telephely közigazgatási területén belüli szállítási költséget, a beépítéshez szükséges segédanyagokat (rögzítő karom, csavar, dugó, purhab, stb), a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerint a szárnyak beszabályozását, fix szerkezetek beüvegezését, a szerelési hézag tömítését, a kilincsek, tartozékok felrakását vagy kérésre átadását a jegyzőkönyv aláírására jogosult személynek. 

A nyílászáró szerkezetek rendeltetésszerű használatához nem szükséges a külső párkány és belső könyöklő felszerelése, a külső – belső víz/párazáró fólia felhelyezése és a szerelési hézag letakarása műanyag takaróléccel. Ezek anyag- és munkadíj költségeit nem tartalmazza a beépítési díj, és csak akkor részei a munkának, ha erre az árajánlat (szerződés) konkrétan kitér és teljesítésének határideje nem azonos a beépítésével.

Nem tartalmazza továbbá a beépítési díj a motoros redőnyök szerelése esetén az elektromos hálózatra történő bekötés és kábelezés villanyszerelői munkadíját.

Abban az esetben, ha a munkaterület állapota nem teszi lehetővé az opciós tartozékok (párkány, takaróléc, redőny, szúnyogháló, stb.) beépítését a nyílászárók beépítésével egy időben, úgy vállalkozó a következő, egyeztetett kiszállás alkalmával jogosult kiszállási díjat felszámolni, melynek összege a megrendelő telephelyének közigazgatási területén belül 5000 Ft+Áfa, a közigazgatási határon kívül 5000 Ft+Áfa + 180 Ft + Áfa / kilométer.

Átadás-átvétel:

A végszámlát a beépítési munkálatok készre jelentése után, az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján állítja ki a Vállalkozó, melyet a megrendelő, vagy képviselője írhat alá. Ha nem a megrendelő végzi az elhelyezési munkálatokat, úgy ezt írásban kell közölni a gyártó felé. Az esetleges további káresemény viselése az átadás-átvételt követően átszáll a megrendelőre.

Jótállás:

A megrendelt nyílászáró szerkezetek műszaki adottságaira (keret, szárny, vasalat, üvegszerkezet) 36 hónap, a forgó, kopó alkatrészekre, valamint az opcionálisan rendelhető termékekre a jótállás az átadás-átvétel napjától számított 12 hónap.

Az 5 év szavatossági időn belül, amelybe a jótállás időtartama is beleszámít, a gyártó azért vállal felelősséget, hogy a műanyag nyílászárónak az átadás pillanatában rejtett szerkezeti hibája nem volt, valamint, hogy a szavatossági időn belül az alkatrész utánpótlását garantálja. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek esetében a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A szavatossági idő a nyílászárók átadásának napjától számítandó! 

A szavatossági időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett – a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó – hibák kijavítását 8 munkanapon belül megkezdi és műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. 

A termékről szóló végszámla egyúttal garancialevél is.

Kiegészítő tájékoztatás:

Ha nyílt égésterű gázkészülék vagy tüzelő berendezés van otthonában, kérjük vizsgáltassa felül a helyi gázszolgáltatóval, ugyanis az ilyen készülékek okozta balesetekért felelősséget nem vállalunk. Cégünknek nem kötelessége felülbírálni, hogy milyen típusú légbevezetőt, friss levegő utánpótlást biztosító termékeket szükséges adott helyiségekbe beszerelni.

Amennyiben elektromos működtetésű kiegészítő terméket vásárol (pl. redőny, ablakmozgató motor, elektromos árnyékoló), úgy annak szakszerű elektromos hálózatba való bekötéséért felelősséget nem vállalunk. 

Nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy beépítés, erőszakos külső behatás, kőműves munkálatok során előforduló koszolás vagy sérülés (különös tekintettel a vasalatokra), elemi kár okozta sérülés vagy a szerkezet illetéktelen megbontása esetén a garancia nem érvényesíthető.

Az esetlegesen felmerülő vitákat a Felek egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vételével, elsősorban tárgyalási úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem jár sikerrel, a vitás kérdések rendezésére kikötik – hatáskörtől függően – a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a PTK. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Rajzos ábrák értelmezésekor a nyitásirány meghatározása mindig belülről nézve történik. A terveken szereplő mértékeket – egyéb utalás híján – névleges méretnek (NM), nyers, vakolatlan falnyílásnak tekintjük. A gyártási, tényleges méret (TM), ettől minden oldalon 1-1 cm-rel kisebb. Az ablakokon és erkélyajtókon (egyéb utalás híján) csak belső oldali kilincs, a bejárati ajtókon külső-belső kilincs van, kilincsműködtetésű vasalttal. 

Amennyiben vállalkozó hulladék elszállítást is vállal –mely tételesen fel van tüntetve az ajánlatban- úgy az csak a korábbi nyílászárókra vonatkozik, egyéb hulladékra, építési törmelékre, sittre nem.

AS_20xx/xxxxx számú megrendelés, kivitelezési ütemezése: 

Felmérés dátuma: …………………………..

Gyártási határidő: …………………………..

Beépítés dátuma: …………………………..

Alulírott Megrendelő a megrendelésben feltüntetett adatokat és a rajzos ábrákon szereplő nyílászárók paramétereit az azon szereplő adatokkal jóváhagyom. Tudomásul veszem, hogy a Megrendelőt terheli a felelősség és az ebből eredő minden kockázat, amennyiben a gyártani megrendelt termék megrendelésben feltüntetett, a Megrendelő által jóváhagyott valamely méret, vagy egyéb paraméter később mégsem lenne megfelelő.

AZ SZ-PLAST ABLAK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGNAK
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. Bevezetés
Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy rögzítse az SZPLAST Ablak Kft. (székhelye: 6728 Szeged, Külterület 4., adószáma: 23052101-2-06.,
cégjegyzékszáma:06-09-016369. nyilvántartó hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága)
továbbiakban: társaság, vagy adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a
társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság magára nézve kötelezőnek ismer el.
Jelen szabályzat rendelkezései megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU (adatvédelmi
rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”) szabályainak.
II. Értelmező rendelkezések

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
  közvetve – azonosítható természetes személy.
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
  valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
  azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
  következtetés.
 3. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
  vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
  tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális éltre vonatkozó adat, valamint
  bűnügyi személyes adat.
 4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
  adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
 6. Adatállomány: az egy nyilvántartó –rendszerben kezelt adatok összessége.
 7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
  az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
  vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 8. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
  vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
  azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
  rögzítése.
 9. Adattovábbítás: ha az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
  lehetséges
 12. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének nyilvánosságra hozatalának,
  átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
  összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné
  tétele.
 13. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
  megsemmisítése.
  2
 14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
  alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
  szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
  szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 16. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
  közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett
 17. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot
 • az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 1. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
  adatfeldolgozóval.
 2. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
  III. Az adatkezelő megnevezése
  Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szempontjából Adatkezelő:
  Név: SZ-PLAST Ablak Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhelye: 6728 Szeged, Külterület 4.
  Adószáma: 23052101-2-06
  Cégjegyzék száma: 06-09-016369
  Telefonszám: +36 (62) 549-329
  E-mail: mintaterem@sz-plastablak.hu
  Weblap: www.sz-plastablak.hu
  Önállóan képviseli: Lukács Loránd Gábor ügyvezető
  IV. A szabályzat célja
  A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek
  adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak
  érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi
  előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.
  V. A szabályzat hatálya
 3. Időbeli hatálya: 2018. május 25. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
 4. Személyi hatály kiterjed:
  a. az Adatkezelőre,
  b. az Adatkezelővel munkaviszonyt létesítő valamennyi munkavállalóra
  c. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
  d. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
 5. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében
  folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az
  elektronikusan és/vagy papír alapon történik.
  VI. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelésjogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
  évi CXII. tv. („Infotv.”) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
  Az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi
  követelményt, tehát az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is
  teljesíti.
  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
  jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.
  3
  VII. A kezelt adatok köre
  Az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:
 6. Ajánlattételhez szükséges adatok
  a. megrendelő adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
  b. beépítési cím
 7. A termékmozgatásokhoz szükséges adatok:
  a. megrendelő adatai (név, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám),
  b. beépítési cím
  c. számlázáshoz adatok (név, cím, adóazonosító szám)
  d. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (a továbbiakban: EKÁER) történő
  bejelentéshez kötelezően az alábbi adatokat szükséges megadni az állami adó- és vámhatóság
  számára: feladó adatai (név, adóazonosító szám), felrakodás címe, címzett adatai (név,
  adóazonosító szám), kirakodás (átvétel) címe,
  Az EKÁER számhoz tartozó termék(ek): általános (kereskedelmi) megnevezése;
  vámtarifaszám; az egyes tételekhez tartozó bruttó tömeg kg-ban
 8. A weboldal látogatóinak személyes adatait a Társaság nem kezeli. Jelen weboldal a Google, Inc.
  („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A honlap
  látogatással kapcsolatban a Google, Inc. az alábbi adatokat kezeli: IP cím, a látogatás időpontja, a
  meglátogatott aloldalak adatai, az érintett által használt operációs rendszer és böngésző típusa.
 9. Az adatkezelő az alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat kezeli, amelyeket munkajogi,
  adójogi, társadalombiztosításai szempontból relevánsak, így név, lakcím, anyja neve, születési hely
  és idő, TAJ-szám, adóazonosító jel, személyi szám, személyi igazolvány száma, jogosítvány száma.
  Az adatkezelő bármikor bekérheti a munkavégzéssel kapcsolatos (a munkáltató által biztosított
  mobileszközökre, mint cégeszközökre) vonatkozó adatokat. A cégeszközök a munkáltató kezelése
  alá tartozik.
  Tekintettel arra, hogy a munkavállaló a „céges” eszközeit saját, személyes céljaira is használhatja, a
  munkáltató mind a telefonról, számítógépről készített biztonsági mentés során, mind a számítógép
  ellenőrzése során a kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkavállaló magánélettel kapcsolatos
  személyes adatait nem kezelheti.
  VIII. Az Adatkezelő által alkalmazott kamerás megfigyelőrendszer
  Az Adatkezelő székhelyén kamerás megfigyelőrendszer üzemel.
  Az üzemeltető megnevezése és adatai: Donil-Invest Kft. (Cg. 06-09-003235)
  Az adatkezelő megnevezése és adatai:
  a) Csíkos Attila (anyja neve: Bacsai Éva Piroska, lakcím: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 5. 1.
  lház 2. em. 203., mint a Donil-Invest Kft. ügyvezetője)
  b) Külső vállalkozó : Répási Tibor e.v.
  A kamerák helye és látószöge:
 10. 24 db kamera a Granu, Bexon, alapanyag, késztermék területeken található és olyan szögben
  van elhelyezve, hogy a belépő és kilépő személyek láthatóak legyenek
 11. 34 db kamera a külső körleten (Csarnok, Iroda, Párlány raktár) olyan szögben van elhelyezve,
  hogy a belépő és kilépő személyek láthatóak legyenek
 12. 3 db leszerelt kamera
  A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásának célja:
  A rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának célja a
  vagyonvédelem, az élet, testi épség és személyes szabadság védelme.
  Az adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke
  A felvételek tárolásának helye: a kamera rögzítőjében lévő háttér tárolóban (a kamerarendszer a Donil
  Kft. tulajdonában áll.)
  A felvételek tárolásának időtartama: a rögzítéstől számított legfeljebb 10 munkanap. A rögzített
  felvételek a beállított tárolási idő leteltével automatikusan törlésre kerülnek.
  4
  A kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztató bővebben a Donil-Invest Kft., mint
  adatkezelő szabályzatában található.
  Az Adatkezelő a székhelyén telepített kamerákon túl külön elektronikus megfigyelőrendszert
  üzemeltet.
  A Társaság az Szvtv.-ben meghatározottak szerint elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet a
  székhelyén valamint a székhelyén, telephelyén és fióktelepén. (A Társaság székhelye: 6728 Szeged,
  Külterület 4. szám alatti ingatlanai.) Ezen területen a kamerás megfigyelésre vonatkozó jogszabályok
  szerint magánterületnek minősülnek, az épületeket, a parkolót és az udvart a vonatkozó szabályok
  betartásával a Társaság kamerákkal figyel meg.
  Az elektronikus megfigyelőrendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására az Szvtv.,
  Alaptörvény, Ptk, és Infotv. rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi szabályok irányadóak. A
  kamerák a Társaság saját tulajdonában vannak, és az üzemeltetést is a Társaság végzi.
  Az üzemeltető megnevezése és adatai: SZ-PLAST Ablak Kft.
  A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásának célja: A kamerás megfigyelő rendszert a Társaság a
  vagyonvédelem, a személyi biztonság megteremtése, a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi
  épségének és vagyoni javainak megóvása, valamint a jogsértések észlelése, illetve a jogsértő
  cselekmények megelőzése és bizonyítása érdekében azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes
  vizsgálatok alapján a fenti cél eléréséhez ez a Társaság rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása Szvtv. 30. § (2),
  illetve a Társaság jogos érdeke. Az adatkezelés jogalapja ráutaló magatartással a külön az SZ-PLAST
  Ablak Kft. által üzemeltetett biztonsági célú kamerás megfigyelőrendszerről szóló tájékoztatás
  ismeretében. Ráutaló magatartásnak minősül az, ha a kamerás megfigyelésre vonatkozó adatkezelési
  tájékoztatás ismeretében a kamerával megfigyelt területre belép.
  A kezelt adatok köre: a megfigyelőrendszer által megfigyelt területen közlekedők arcképe és
  magatartása.
  Az érintettek tájékoztatása: Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az
  érintettek tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató Szabályzat a Társaság honlapján bárki számára
  hozzáférhető, illetve a kamerák elhelyezkedését, számát, látószögét is tartalmazó kamerarendszer
  működtetésének szabályzata papír alapon is kihelyezésre kerül Adatkezelő gazdasági irodájában.
  A felvételek tárolásának helye: SZ-PLAST Ablak Kft. székhelyén
  A kamerafelvétel megtekintésére jogosult: Lukács Loránd Gábor ügyvezető, és Keresztesi Béla
  termelést vezető, Krcsméri István műszaki előkészítő. Annak érdekében, hogy a Társaság minél kevésbé
  zavarja az érintettek magánszféráját, az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak
  a meghatározott személyek férhetnek hozzá.
  A felvételek tárolásának időtartama: a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított
  legfeljebb 7 munkanap elteltével automatikusan törlésre kerül Szvtv. 31. § (2); amennyiben a felvételt
  jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre
  nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül Szvtv. 31. §
  (6). Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként
  felhasználják.
  Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok: A Társaság az elektronikus
  megfigyelőrendszerrel csak a szükséges mértékben avatkozik bele az érintettek magánszférájába.
  A Társaság semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:
  • abból a célból, hogy egy munkavállaló munkaintenzitását megfigyelje,
  • abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja,
  • szenzitív területeken, így különösen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben,
  • olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik,
  különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen,
  Minden esetben biztosítja azonban a Társaság az érintetti jogok közül az Szvtv.-ben meghatározottat,
  azaz az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési
  idején belül jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne
  semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül a Társaság
  adatvédelemért felelős személye dönt. Az így megjelölt felvételt ki kell menteni és átadni az
  adatvédelemért felelős személynek, aki gondoskodik annak jelen szabályzat szerinti megfelelő
  5
  őrzéséről. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak
  haladéktalanul meg kell küldeni.
  Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését
  kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.
  A Társaság munkavállalóinak tájékoztatása: A munkáltató az Mt. 11. § (1) bekezdésében foglaltak
  szerint jogosult ellenőrizni a munkavállalót a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében.
  Az adatkezelésre vonatkozóan munkavállalói tájékoztató készült, melynek célja a munkavállalók
  előzetes tájékoztatása az adatkezelésről.
  A kamera által rögzített személyek jogai és jogérvényesítési lehetőségei: írásban kérelmezheti
  tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, valamint az adatainak törlését, zárolását, és a felvételek
  megtekintését.
  Tájékoztatás kérése adatkezelésről: Tájékoztatást kérhetnek az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  időtartamáról, az adatkezelés egyéb körülményeiről, illetve arról, hogy vele összefüggésben mi látható
  a felvételen. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30
  napon belül írásban megadni a tájékoztatást.
  A kameraképek zárolása: Kamerakép zárolását csak a Társaság kamerarendszer által megvalósított
  adatkezelés felügyeletére kijelölt személy, – vagy amennyiben kinevezésre vagy megbízásra került, úgy
  az adatvédelemért felelős személy – rendelheti el.
  Kamerakép zárolását kezdeményezheti: Társaságnál betekintési joggal rendelkező személy,
  amennyiben a felvételekbe való betekintés során olyan körülményt észlel, amely veszélyezteti az
  elektronikus megfigyelőrendszerrel elérni kívánt célt, bárki, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel
  érinti. Felvétel zárolását csak a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt
  személynek – és amennyiben ki lett jelölve vagy nevezve, úgy ezzel egy időben az adatvédelemért
  felelős személynek – címzett írásbeli kérelemmel lehet kérvényezni. A zárolásról a lehető legrövidebb
  időn belül a Társaság kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy
  dönt. A Társaság minden, a kamerával rögzített képekből történő zárolásról jegyzőkönyvet vesz fel,
  amiben rögzíteni kell a betekintés és a zárolás időpontját, célját és a zárolásra okot adó eseményt és a
  további felhasználás megjelölését. Zárolási jogosultsággal rendelkező személy: A Társaság ügyvetője.
  A nyilvántartás része a zárolási joggal rendelkező személy neve és beosztása, a zárolási jog kiadásának
  dátuma, a zárolási jog visszavonásának dátuma. Az adatokat a visszavonástól számított 5 éven keresztül
  őrzi meg a Társaság.
  Vagyonvédelmi rendkívüli események kezelése
  Rendkívüli esemény minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a
  Társaságban tartózkodó személyek életét, testi épségét vagy az ott található anyagi javakat tekintve
  súlyos következményekre vezethet, vagy reális esélye van annak, hogy vezetni fog és ezzel a Társaság
  működésében komoly zavart okozhat. A vagyonvédelmileg releváns eseményekről jegyzőkönyvet
  vesznek fel. A jegyzőkönyvben az alábbi adatok megadása szükséges: a jegyzőkönyv kitöltésének
  dátuma, biztonsági szolgálat munkatársának neve, aláírása, vizsgált személy neve, aláírása, vizsgált
  személy születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye és a cselekmény
  leírása. Jelen adatok relatív személyes adatok, azaz az Infotv. szerinti személyes adattá is válhatnak.
  adatkezelés célja: vagyonvédelmi rendkívüli események kivizsgálása
  A kezelt adatok köre: a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma, biztonsági szolgálat munkatársának neve,
  aláírása, vizsgált személy neve, aláírása, vizsgált személy születési neve, születési helye, ideje, anyja
  neve, lakcíme, tartózkodási helye és a cselekmény leírása
 • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) b) szerinti érintetti hozzájárulás
 • adattárolás határideje: az esemény kivizsgálása, az abból fakadó jogokkal és kötelezettségekkel
 • kapcsolatos igényérvényesítésre nyitva álló határidő
 • adattárolás módja: papíralapon
  Az adatkezelés időtartama
  Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték: amennyiben az adatkezelés célja megszűnt és az adat kezelése jogszabály nem
  teszi lehetővé, az adatokat az adatkezelő törlik.
  6
   az érintett a hozzájárulását visszavonja: amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja,
  vagy az adatok törlését érintett kéri, az adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy
  jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Amennyiben az adatkezelés kötelező, az érintett
  kérelmét megtagadja, amennyiben nem kötelező, de arra az adatkezelőnek van jogalapja és
  szükséges jogi igényének előterjesztéséhez, adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhet-e.
  Amennyiben az adatkezelő az érintett törlés iránti kérelmét megtagadja erről az érintett minden
  esetben tájékoztatja és pontosan megjelöli a törlési kérelem megatagadásának jogalapját és a
  jogorvoslati lehetőségeket is.
   az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos
  érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben adatkezelő az adatokat
  törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek
  elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények
  előterjesztéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
   bizonyossá válik, hogy az adatkezelés jogellenes: amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt
  az adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
   az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy hatóság
  rendelte el.
   az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje
  lejárt : amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az adatkezelő az adatokat a
  jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli. A számvitelről szóló 2000. évi C.
  törvény alapján a számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az adatkezelő nyolc év
  elteltével törlik.
  IX. Adatkezelés szabályai
 1. Általános elvek
  Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások
  körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja
  pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. Az érintett által megadott adatok
  mindegyike szükséges az adatkezelés megkezdéséhez.
  A személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
  kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet és nem
  szabad ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.
  A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük
  és a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek
  kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
  szempontjából pontatlan személyes adatokat töröljék vagy helyesbítsék.
  Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a VII. pontban megjelölt adatok
  illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes
  adatok kezelésére.
  Adatkezelő az ajánlattételhez kezelt személyes adatokat a szerződés létrejöttének elmaradása esetén
  törli.
  A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés
  megszűnését követő 5 év. Adtakezelő 5 év eltelte után törli az adatokat, akként, hogy kivezeti a
  rendszerből mind írásos, mind digitális formájában.
  Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2)
  bekezdésében meghatározott, a bizonylatok kezelésének évét követő 8 évig tárolja.
  A Társaság által működtetett honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés célja a honlap
  rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és
  javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére,
  statisztikai célok, melynek ideje:1 év.
 2. Adatkezelés különös szabályai
  Az érintettekről adatszolgáltatást kérni, adatot felvenni kizárólag olyan körbe lehet, amely
 • az Adatkezelő tevékenysége szempontjából releváns
  7
 • foglalkoztatottak esetében jogszabály rendelkezéséből vagy
 • más adatszolgáltató esetében erre irányuló megállapodás vagy az érintett egyoldalú
  jognyilatkozataiból következeik.
  Kötelező az adatok felvétele és átadása az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóság felé
  (elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon) a biztosítási jogviszony kapcsán,
  az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi
  LXXV. törvény alapján, így tehát például munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony és
  megbízási jogviszony esetén. A törvényi kötelezettségeket, a rögzítendő és átadandó adatokat, valamint
  a követendő eljárást a jelen Szabályzat és az említett jogszabályok, valamint az adó- és vámhatóság
  tájékoztatói, hirdetményei tartalmazzák részletesen.
  Az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok,
  rendelési adatok. Adatkezelő az alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat kezeli, amelyeket
  munkajogi, adójogi, társadalombiztosításai szempontból relevánsak.
  Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelyek az érintett azonosításra alkalmasak.
  Az Adatkezelő nem kezel az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő személyes adatokat.
  Az Adatfeldolgozás során a személyes adatokkal kapcsolatban tilos olyan műveletet végezni, amely
  profilalkotásnak tekinthető vagy az adatokat profilalkotásra alkalmassá teszi.
  Az Adatkezelő által kezelt adatok közül azokat, amelyekről nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy
  azokat üzleti céllal megadott, nyilvános adatnak kell tekinteni (e-mail cím, mobiltelefon-szám)
  személyes adatként kezeli.
  Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat
  nyilvánosságra hozatalát.
 1. Hozzáférés a nyilvántartási rendszerhez
  Az érintetteken kívül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adatokat is tartalmazó
  nyilvántartási rendszerhez, akiknek ez munkakörüknél vagy megbízásuknál fogva (munkavállaók,
  alvállalkozók, együttesen: adatfeldolgozók) feladataik ellátáshoz nélkülözhetetlen.
 2. Adattovábbítás
  Személyes adatot továbbítani kizárólag jogszabály rendelkezése vagy az érintett írásban kifejezett
  hozzájárulása alapján szabad. A hozzájáruló nyilatkozatban egyértelműen meg kell határozni a
  címzettet, akinek az adatot továbbítani lehet. A hozzájárulás teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
  foglalni. Az érintett ugyanilyen nyilatkozata szükséges a személyes adat nyilvánosságra hozatalához.
 3. Adatfeldolgozók
  Az alvállalkozók, mint adatfeldolgozók az adatkezelővel kötött írásbeli megállapodás alapján
  közreműködik a megrendelt termékek kiszállításában, beszerelésében. Az alvállalkozói számla
  melléklete a beépítés megrendelő, amelyen az ügyfél neve és beépítési címe, illetve telefonos
  elérhetősége rögzítésre került. Ennek egy példányát az alvállalkozó kezeli.
  Jelen Szabályzat szempontjából az adatfeldolgozó a megrendeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó
  munkavállalói és a pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint, az
  adatkezelővel írásbeli megállapodás alapján a szállításban közreműködő alvállalkozók.
  Az adatfeldolgozást végzőnek biztosítaniuk kell, hogy az általuk kezelt személyes adatokhoz
  illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ha azt észlelik, hogy a nyilvántartási rendszerhez jogosultsággal nem
  rendelkezők is hozzáférhetnek, kötelesek ezt a rendszer üzemeltetőjének és egyidejűleg az
  Adatkezelőnek jelezni.
  Az Adatfeldolgozóknak munkakörük betöltése előtt adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.
  Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az
  Adatkezelő határozza meg.
  Az Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozó nem vehet igénybe.
  X. Érintettek jogai
  Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete
  alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.
  8
  Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival az unio.strade@gmail.com email címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.
 4. Tájékoztatáshoz való jog („hozzáférés joga”)
  A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az
  Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett adatai kezelésével kapcsolatban minden tényről, így különösen:
 • az adatkezelés hozzájárulásán alapul vagy törvény erejénél fogva kötelező,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről,
 • az adatkezelés időtartamáról, illetve
 • arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
 1. Az adatok felvétele és tárolása
  A Társaság köteles biztosítani, hogy a munkavállaló a róla kezelt adatokat megismerhesse, a kezelt
  adatokat tartalmazó iratokról másolatot vagy kivonatot kaphasson.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
  Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében
  a) a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
  b) adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
  c) bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések
  hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
  d) azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely
  jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az
  általános elévülési idő 5 év.
  Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az
  adatkezelés időtartamát.
  Jelen Szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az e pontban meghatározott időtartamtól eltérő,
  de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.
 3. Helyesbítéshez való jog
  Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha:
  a) kezelése jogellenes
  b) az érintett kéri
  c) hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény
  nem zárja ki
  d) az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy
  e) azt a bíróság vagy adatvédelmi hatóság elrendelte
  A helyesbítésről és a törlésről az érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akinek korábban az adatkezelés
  céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
  érdekét nem sérti.
 4. Tiltakozás
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
  vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte
  el;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
  vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
  számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a
  kérelmezőt írásban tájékoztatja.
  Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további
  adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg
  9
  az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
  adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 5. Jogorvoslat
  Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott
  határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. A
  bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel,
  az adatkezelő köteles bizonyítani.
  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint- az érintett
  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint törvényszék előtt is megindítható.
  Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, panasszal
  élhet:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410